วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ใบเกิด(ภาษาอังกฤษ)


ใบสูติบัตรหรือใบเกิด ฉบับภาษาไทยจะมีอยู่แล้ว ที่ออกโดยสำนักงานเขต สำหรับสมัครเรียนต่างประเทศทางโรงเรียนต้องการฉบับที่แปลเป็นภาษาอังกฤษและผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ


มีสองทางเลือก  ในการทำใบเกิดภาษาอังกฤษ


1.แปลเอง โดยดูตัวอย่างจากเวบ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ มี 3 แบบ ใช้แบบไหน ดูจากหน้าตาตัวอย่างภาษาไทย 
http://www.consular.go.th/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=98
แปลเสร็จต้องลงชื่อพร้อมเบอร์โทร เมื่อนำไปยื่นรับรอง ถ้ามีผิดพลาดเจ้าหน้าที่จะโทรตามให้แก้ไข การรับรองเอกสารมีค่าธรรมเนียม 200 บาทต่อหนึ่งฉบับ ค่าส่งกลับทางไปรษณีย์ 50 บาท รับรองโดยกองสัญชาติและนิติกรณ์ ชั้น 3 กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ


ท่านที่สามารถแปลได้ด้วยตนเอง หรือขอแบบฟอร์มการแปลเอกสารการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้ที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ หรือเว็บไซต์ www.mfa.go.th/web/804.php
ติดต่อรับรองคำแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
หากจะขอรับรองเอกสารดังต่อไปนี้ สูติบัตร มรณบัตร บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวคนต่างด้าว ทะเบียนบ้าน ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า ทะเบียนหย่า ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม หนังสือรับรองความเป็นโสด โปรดนำเอกสารต่อไปนี้แนบมาด้วย
 1. ต้นฉบับเอกสารภาษาไทย(สูติบัตร) พร้อมสำเนา 1 ชุด
 2. ต้นฉบับคำแปลภาษาอังกฤษ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน               
  ข้อควรทราบ
  ทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัว เป็นแบบฟอร์มมาตรฐานของทางราชการ หากยื่นเอกสารแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

ตัวอย่างแบบฟอร์มใบเกิด


2.จ้างแปล
ง่ายมากๆคะ ไปที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ แค่ลงรถก็จะมีคนถามว่าแปลเอกสารไหม ราคาตั้งแต่ 200-400 บาทต่อใบ เตรียมเอกสารตามข้อ 1. ตกลงราคาเสร็จ ส่งเอกสารครบ ทานข้าวรอเลยคะ 
เมื่อได้ใบเกิดฉบับภาษาอังกฤษมาแล้ว ต้องขึ้นไป กองสัญชาติและนิติกรณ์ ชั้น 3 เลขที่ 123 อาคารกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 02-575-1059 หรือ

02-2981-7171-9 ต่อ 3308 โทรสาร 0-2575-1054 เปิดบริการรับคำร้องตั้งแต่ื เวลา 8.30 น. - 14.30 น. ทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์   

                                         


ค่าธรรมเนียมการรับรองเอกสาร (ต่อฉบับ/ตราประทับ)
 • รับรองลายมือ  ฉบับละ 200 บาท
 • รับรองสำเนาเอกสารที่ทำสำเนาจากต้นฉบับที่ทางราชการไทยออกให้  ฉบับละ 200 บาท 
 • รับรองคำแปลเอกสารการทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัว  ฉบับละ 200 บาท
 •  รับรองคำแปลสัญญาหรือเอกสารทางศาล
  * ไม่เกิน 100 คำแรก 200 บาท
  *  ทุกๆ 100 คำหรือเศษของ 100 คำต่อไป 200 บาท
 •  รับรองเอกสารอื่นๆ (ผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยแล้ว)  ฉบับละ 200 บาท
    บริการปกติ: ใช้เวลาดำเนินการ 2 วันทำการไม่นับวันยื่น

    บริการด่วน:  ได้รับเอกสารคืนภายในวันที่ยื่น คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่าตัวของบริการปกติ
                      
  (บริษัทรับแปลเอกสาร: ให้ยื่นภายใน 14.00 น./ บุคคลทั่วไป: ให้ยื่นภายใน 15.30 น. )

    บริการทางไปรษณีย์: เพื่อความสะดวก โปรดใช้บริการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์
   
     หมายเหตุ:   การรับรองเอกสารที่ออกในต่างประเทศจะกระทำไม่ได้  เว้นแต่สถานเอกอัครราชทูตหรือ  
       สถานกงสุลของไทยในประเทศนั้น  หรือ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลของประเทศนั้นๆ ใน
       ประเทศไทย รับรองมาก่อนแล้วเท่านั้น)

  ********************************

  2 ความคิดเห็น:

  1. Why the place of birth isn't hospital? I'm confused, I've seen so many Birth Certification that ppl translated (only a few ppl)they put the exact address from census. Pls clarify, Thank you.

   ตอบลบ